Monday, 15 March 2010

Adrian說: Oliver, 高D,左D,笑!!!
1 comment:

  1. 嘩犀利呀!Oliver畢業啦,大學士嚟喇!等大佬厘個專業攝影師同你影番張靚相先,啱喇,揸得張文憑好正喎!仲威過Daddy同姑姐。喂,Adrian你個熨斗.......

    ReplyDelete